کتب و محصولات نرم افزاری
No product found.

آخرین مقالات:

جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 10x
جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 10x سفر  را در ساده‌ترین شکل خود می‌توان حرکت از نقطه‌ای در یک
Read more.
هیدروگرافی و تاثیر فراچاهش و فروچاهش بر رشد انفجاری آبزیان میکروسکپی
هیدروگرافی و تاثیر فراچاهش و فروچاهش بر رشد انفجاری آبزیان میکروسکپی در این مقاله به تاثیرات پدیده های فراچاهش و
Read more.
همرفت و کانال های صوتی در دریا
همرفت و کانال های صوتی در دریا آکوستیک به معنی وسیع کلمه تولید ، تراگسیل و دریافت انرژی بصورت ارتعاش
Read more.
اجزاء سامانه پهپاد فتوگرامتری
 تهیه نقشه از سایت های تاریخی به کمک پهپاد دیگر کاربرد این سیستم، تهیه نقشه از سایتهای باستانی و محوطه
Read more.
۷ مورد از کاربردهای پهپاد نقشه برداری
در این مطلب سعی شده به کاربردهای پهپاد نقشه برداری و مواردی که می توان از تصاویر هوایی اخذ شده
Read more.